ddmpel.czDům dětí a mládeže Pelhřimov, příspěvková org.

 Třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov,  tel: 565 326 411, IČO: 712 35 701

č. účtu: 35 – 194 218 0257/0100, e-mail: ddm@pel.cz

Všeobecné podmínky pronájmu

 

Základní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky pronájmu obsahují základní zásady smlouvy o pronájmu, která byla nebo bude uzavřena písemnou formou a po jejím podepsání se stanou její nedílnou součástí. Odchýlit se od nich lze jen na základě změny odpovídajícího znění smlouvy o pronájmu s výslovným dovětkem, že v tomto směru podmínky neplatí.  Jsou uvedeny na internetových stránkách Domu dětí a mládeže Pelhřimov " www. ddm.pel.cz", u ředitele DDM  a v případě zájmu nájemce mu budou vystaveny i písemně.

             Cena a placení

-  Cena pronájmu je stanovena částkou uvedenou ve  smlouvě. V případě, že tato částka dosáhne zákonem stanovenou výši pro povinnost uložení smlouvy do Registru smluv, tuto smlouvu, nebude li dohodnuto jinak, zde uveřejní nájemce.

 - Jestliže ve smlouvě o pronájmu nejsou dohodnuté jiné termíny splatnosti faktury, jsou platby hrazeny do 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu pronajímatelem.

-  Zadržení plateb nebo vzájemné zaúčtování případných nároků nájemce není přípustné.

-  Jestliže je nájemce v prodlení v platbě zálohy nebo nájemného, má pronajímatel právo účtovat nájemci úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den z prodlení do 7 dní po splatnosti .V případě prodlení delším  než 7 dní, má pronajímatel právo účtovat 0,5% z dlužné částky za každý další den z prodlení.

- Nájemné případně zálohy jsou splatné dnem, ve kterém je finanční obnos za nájemné nebo zálohu připsán na konto pronajímatele.

- Jestliže nájemce nepřevezme zařízení ve stanoveném termínu, má pronajímatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 50 % stanoveného nájemného za 1 den a to za každý den, kdy si nájemce zařízení nepřevezme.

             Doba pronájmu

- Pronájem začíná dnem stanoveným ve smlouvě.

-  Pronájem končí dnem, kdy předmět pronájmu byl předán zpět  pronajímateli, byl zkontrolován zodpovědnou osobou pronajimatele a zhodnocen jeho stav.

-  Do doby pronájmu se nepočítá doba, kdy předmět pronájmu nebyl schopen provozu z důvodu technické nebo jiné závady. To neplatí, jestliže k závadě  došlo na základě poškození  zaviněné špatným zacházením, nesprávným užíváním,  údržbou nebo obsluhou nájemce. Pronajímatel v takovém případě učiní vše pro co nejrychlejší odstranění závady  a uvedení  do provozu.

-  Hlášení závady je uskutečněno tehdy, jestliže  pronajímatel prokazatelně  obdrží hlášení závady  . V takovém případě je rozhodující den, kdy  je závada ohlášena.

             Povinnosti pronajímatele

-  Předat nájemci předmět pronájmu ve stavu způsobilém k obvyklému používání.

-  V případě závady, závadu  co nejrychleji odstranit a uvést vše do pořádku.

-  Pronajímatel neodpovídá  za  bezpečnost  či  majetek  nájemce  ani  osob,   které  se  zdržují v předmětném majetku v souvislosti s provozem a činností nájemce.

Povinnosti nájemce

- Nájemce se zavazuje dodržovat a řídit se vnitřním řádem  pronajímatele, včetně jeho doplňků a ustanovení souvisejících s předmětem pronájmu.

 - Nájemce není oprávněn předmět pronájmu zapůjčit třetí osobě není – li stanoveno v pronájemní smlouvě jinak.

-  Používat předmět pronájmu pouze k účelům, ke kterým byl pronájem sepsán.

-  Umožnit osobě písemně pověřené pronajímatelem kdykoliv kontrolu, zda předmět pronájmu je užíván způsobem stanoveným ve smlouvě.

-  Nájemce odpovídá  za dodržování  příslušných právních  předpisů v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny.  Zároveň se nájemce zavazuje udržovat  v předmětném majetku a jeho bezprostředním okolí náležitý pořádek a nepřipustit jejich znečišťování či poškozování.

     Nájemce zodpovídá za bezpečnost provozu  předmětu pronájmu v době kdy ho využívá.

- V okamžiku ukončení pronájmu předat pronajímateli předmět pronájmu nepoškozený, funkční, čistý a kompletní.    

- V případě zničení nebo  poškození předmětu pronájmu uhradit do 30 dnů ode dne kdy byla tato skutečnost zjištěna, hodnotu předmětu pronájmu ve výši pořizovací ceny a všechny dlužné částky za nájemné ke dni, kdy došlo ke zničení nebo odcizení předmětu pronájmu. 

- Uhradit všechny náklady oprav předmětu pronájmu, které vznikly v důsledku  jeho  používání. Náklady na takovou opravu budou fakturovány podle ceníku prací a náhradních dílů používaných běžně pronajímatelem . Splatnost faktury je 14 dnů ode dne vystavení faktury pronajímatelem.

Závěrečná ustanovení

-  Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v této smlouvě se řídí obchodním zákoníkem a občanským zákoníkem.

-  Po celou dobu trvání smluvního vztahu má pronajímatel všechna práva vlastníka předmětu pronájmu. Nájemce nesmí předmět pronájmu používat jinak než je stanoveno ve smlouvě a všeobecných obchodních podmínkách pronajimatele, nesmí s ním bez svolení pronajímatele fakticky ani právně nakládat (např. dávat jej do podnájmu, zřizovat k němu zástavní právo apod.).

- Změny nebo dodatky k této nájemní smlouvě, nebo smlouvě o pronájmu jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran podepsané jejich statutárními zástupci.

-  Nebylo-li dohodnuto jinak, smlouva o pronájmu , nebo nájemní smlouva se sepisuje ve dvou totožných vyhotoveních, z nichž jedno si po oboustranném podepsání ponechá každá ze smluvních stran.

-  Smlouvy jsou platné a účinné dnem jejích podpisu.

 

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

 

 

V .................................... dne .........................

 

 

.........................................................                                 .............................................................

            podpis pronajímatele                                                              podpis nájemce